مسابقات انتخابی جوانان (امید) بانوان استان

پایان ثبت نام 18 مهر 1396 ساعت 17

gender 20 تا 25 سال
QR Code

20 مهر ماه از ساعت 11 :30 الی13 :30 خانه تکواندو پایتخت

21 مهر ماه خانه تکواندو پایتخت

انفرادی