برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 3 20
2 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
3 نازنین اسدی مینا مرادی 2 14
4 مارال رستمی مهدیه فتحی 2 14
5 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 2 14
6 صبا مختار پور زینب رضا زاده 2 10
7 افسانه مشعرپورماسوله اکرم محمدی جعفری 2 10
8 دنیا محمدی اعظم درستی 1 10
9 مریم سلیمانی ربابه قبله علیپور 1 7
10 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 1 7
11 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
12 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
13 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 1 7
14 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 1 7
15 گیتا منصوری ناهید حاجی کرمانی 1 7
16 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
17 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
18 سیده مریم ضیایی طباطبایی ربابه قبله علیپور 1 7
19 فاطمه فتحی اکرم محمدی جعفری 1 7
20 زهرا قربانی مزگان زندی 1 7
21 لیلا محمودی فاطمه بابائیان 1 7
22 پرستو همتي منصوره کیائی 1 7
23 نگین مهدی زاده مهديه فتحي 1 7
24 حنانه رجب زاده سقالکساری زهره عباسیان 2 6
25 زينب ايماني معصومه سلیانی 2 4
26 شقایق صابونی شهناز جوانمرد 1 3
27 موژان ابوالحسنی فرانک نظریان 1 3
28 سعيده ناظري گوفلي زینب رضازاده 1 3
29 فاطمه نیک منش طلعت مرادی 1 3
30 رومینا فرخ پور لعیا جمشیدی 1 3