برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 4 27
2 نازنین اسدی مینا مرادی 3 21
3 مارال رستمی مهدیه فتحی 3 21
4 شیما پوزشی میاب طاهره آرزومندی 2 17
5 زهرا قربانی مزگان زندی 2 17
6 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
7 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 2 14
8 پرستو همتي منصوره کیائی 2 14
9 زهرا میرزاجانی فرانک نظریان 2 13
10 مریم سلیمانی ربابه قبله علیپور 2 10
11 طاهره وطن خواه ورنوسفادرانی آسیه ارشدی 2 10
12 مهتاب اسدی زهرا مقدم 2 10
13 صبا مختار پور زینب رضا زاده 2 10
14 مرسده شهبازي غزال عجم زمانی 2 10
15 افسانه مشعرپورماسوله اکرم محمدی جعفری 2 10
16 فاطمه سادات شاه صاحب اکرم محمدی جعفری 1 10
17 آیدا سادات موسوی فاطمه ترکاشوند 1 10
18 گلناز ابراهیمی آسیه بهاری نیا 1 10
19 فاطمه عبدي مریم عربی 1 10
20 مهتاب كياني ندا زارع 1 10
21 دنیا محمدی اعظم درستی 1 10
22 نگین رشادت زاده غزال عجم زمانی 1 7
23 فاطمه اموری هریس ندا زارع 1 7
24 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 1 7
25 فاطمه سلطانی اعظم درستی 1 7
26 فاطمه آزادی سمیرا ایرمان 1 7
27 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
28 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
29 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 1 7
30 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 1 7