برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 2 14
2 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
3 افسانه مشعرپورماسوله اکرم محمدی جعفری 2 10
4 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 2 10
5 مارال رستمی مهدیه فتحی 2 10
6 نازنین اسدی مینا مرادی 2 10
7 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 1 7
8 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 1 7
9 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
10 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
11 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 1 7
12 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
13 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
14 فاطمه فتحی اکرم محمدی جعفری 1 7
15 گیتا منصوری ناهید حاجی کرمانی 1 7
16 سیده مریم ضیایی طباطبایی ربابه قبله علیپور 1 7
17 لیلا محمودی فاطمه بابائیان 1 7
18 حنانه رجب زاده سقالکساری زهره عباسیان 2 6
19 زينب ايماني معصومه سلیانی 2 4
20 رومینا فرخ پور لعیا جمشیدی 1 3
21 مهدیه گنجی زهرا شهریاری 1 3
22 زهرا مقصودی فهیمه ابراهیمی 1 3
23 فاطمه نورمحمد منش زهره حداد 1 3
24 فاطمه قلار ناهید حاجی کرمانی 1 3
25 هنگامه سید محمودی مژده معماریان 1 3
26 فاطمه نیک منش طلعت مرادی 1 3
27 زهراهمرنگ سمیه مرادی 1 3
28 مهسا فتح اللهي معصومه سلیانی 1 3
29 پگاه احمدی فهیمه ابراهیمی 1 3
30 سعیده محمدی افسانه پناهی 1 3