برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 4 27
2 نازنین اسدی مینا مرادی 3 21
3 مارال رستمی مهدیه فتحی 3 21
4 شیما پوزشی میاب طاهره آرزومندی 2 17
5 زهرا قربانی مزگان زندی 2 17
6 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
7 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 2 14
8 پرستو همتي منصوره کیائی 2 14
9 زهرا میرزاجانی فرانک نظریان 2 13
10 مریم سلیمانی ربابه قبله علیپور 2 10
11 صبا مختار پور زینب رضا زاده 2 10
12 افسانه مشعرپورماسوله اکرم محمدی جعفری 2 10
13 فاطمه سادات شاه صاحب اکرم محمدی جعفری 1 10
14 گلناز ابراهیمی آسیه بهاری نیا 1 10
15 فاطمه عبدي مریم عربی 1 10
16 مهتاب كياني ندا زارع 1 10
17 دنیا محمدی اعظم درستی 1 10
18 نگین رشادت زاده غزال عجم زمانی 1 7
19 فاطمه اموری هریس ندا زارع 1 7
20 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 1 7
21 فاطمه آزادی سمیرا ایرمان 1 7
22 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
23 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
24 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 1 7
25 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 1 7
26 گیتا منصوری ناهید حاجی کرمانی 1 7
27 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
28 کیانا خراسانی مریم عربی 1 7
29 پگاه ذبیح کار اصل سپیده اسدیان 1 7
30 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7