برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 2 14
2 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
3 افسانه مشعرپورماسوله اکرم محمدی جعفری 2 10
4 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 2 10
5 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 1 7
6 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 1 7
7 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
8 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
9 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
10 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
11 فاطمه فتحی اکرم محمدی جعفری 1 7
12 گیتا منصوری ناهید حاجی کرمانی 1 7
13 سیده مریم ضیایی طباطبایی ربابه قبله علیپور 1 7
14 مارال رستمی مهدیه فتحی 1 7
15 نازنین اسدی مینا مرادی 1 7
16 لیلا محمودی فاطمه بابائیان 1 7
17 حنانه رجب زاده سقالکساری زهره عباسیان 2 6
18 زينب ايماني معصومه سلیانی 2 4
19 رومینا فرخ پور لعیا جمشیدی 1 3
20 مهدیه گنجی زهرا شهریاری 1 3
21 زهرا مقصودی فهیمه ابراهیمی 1 3
22 فاطمه قلار ناهید حاجی کرمانی 1 3
23 هنگامه سید محمودی مژده معماریان 1 3
24 فاطمه نیک منش طلعت مرادی 1 3
25 زهراهمرنگ سمیه مرادی 1 3
26 مهسا فتح اللهي معصومه سلیانی 1 3
27 پگاه احمدی فهیمه ابراهیمی 1 3
28 سعیده محمدی افسانه پناهی 1 3
29 نسیمه امیری معصومه کوشکستانی 1 3
30 فائزه فتحی معصومه سلیانی 2 2