برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 4 24
2 نازنین اسدی مینا مرادی 3 21
3 مارال رستمی مهدیه فتحی 3 21
4 هستی سلیمان زهرا شهریاری 3 21
5 سارا دولی فرانک نظریان 2 18
6 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
7 آیدا بهزاد مریم حجتی فرید 2 14
8 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 2 14
9 زهرا میرزاجانی فرانک نظریان 2 13
10 بانو زهرا امینی عاطفه کشاورز 1 11
11 سحر حسینی پری مرضیه سلیم 1 11
12 نازنین دیناری اعظم درستی 1 11
13 فاطمه شهابی شکاکمی ندا زارع 1 11
14 مهسا علیزاده خاتون آباد گیتا ویسی 1 11
15 غزل کیانی فریده نبوی چروده 1 11
16 محدثه محمدپور مریم صفاری 1 11
17 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 2 10
18 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 2 10
19 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2 10
20 صبا مختار پور زینب رضا زاده 2 10
21 فاطمه نادر بیگی زهرا شهریاری 2 10
22 مریم یاوری اکرم محمدی جعفری 2 10
23 دنیا محمدی اعظم درستی 1 10
24 حانیه فتحی سیاه بیدی نجمه سادات میرمحمد مهدی 2 8
25 هاجر عطايی آقامیرلو فاطمه عاطفی 2 8
26 سپیده توحیدلو نجمه سادات میرمحمد مهدی 3 7
27 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 1 7
28 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 1 7
29 هستی عبدالهی فر گیتا ویسی 1 7
30 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7