برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 3 21
2 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
3 هستی سلیمان زهرا شهریاری 2 14
4 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 2 10
5 مریم یاوری اکرم محمدی جعفری 2 10
6 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2 10
7 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
8 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
9 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
10 سارا خداویردی افسانه پناهی 1 7
11 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
12 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 1 7
13 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 1 7
14 نرگس عبدلی سمیه مرادی 1 7
15 بيتا بخشي ايمچه زهرا شهبازنژاد 1 7
16 فرناز محمودزاده خانم نداجمالی 1 7
17 عسل ملک یاری بدری اسدی 1 7
18 زهراسادات شهیدی افسانه پناهی 1 7
19 كيميا صائبي ساناز طالع 1 7
20 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 1 7
21 ستايش سعيدي موفق زهرا شهبازنژاد 1 7
22 یگانه ده حق آسیه ارشدی بیدگلی 1 7
23 ریحانه نصیری مریم حجتی فرید 1 7
24 آیدا اقدسی مریم حجتی فرید 1 7
25 سارا دولی فرانک نظریان 1 7
26 فاطمه فتحی اکرم محمدی جعفری 1 7
27 مریم نهضت ریحانه محمدی 1 7
28 سایه اکبری ناهید یاری 1 7
29 آرام سوری سپیده اسدیان 1 7
30 هستی عبدالهی فر رخساره صباغیان 1 7