برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 4 24
2 هستی سلیمان زهرا شهریاری 3 21
3 سارا دولی فرانک نظریان 2 18
4 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
5 نازنین اسدی مینا مرادی 2 14
6 آیدا بهزاد مریم حجتی فرید 2 14
7 مارال رستمی مهدیه فتحی 2 14
8 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 2 14
9 بانو زهرا امینی عاطفه کشاورز 1 11
10 سحر حسینی پری مرضیه سلیم 1 11
11 نازنین دیناری اعظم درستی 1 11
12 فاطمه شهابی شکاکمی ندا زارع 1 11
13 مهسا علیزاده خاتون آباد گیتا ویسی 1 11
14 غزل کیانی فریده نبوی چروده 1 11
15 محدثه محمدپور مریم صفاری 1 11
16 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 2 10
17 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 2 10
18 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2 10
19 صبا مختار پور زینب رضا زاده 2 10
20 مریم یاوری اکرم محمدی جعفری 2 10
21 دنیا محمدی اعظم درستی 1 10
22 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 1 7
23 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 1 7
24 هستی عبدالهی فر گیتا ویسی 1 7
25 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
26 فرناز محمودزاده خانم نداجمالی 1 7
27 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
28 عسل ملک یاری بدری اسدی 1 7
29 نرگس عبدلی سمیه مرادی 1 7
30 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7