برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آتنا حاجتمند اعظم درستی 3 25
2 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 3 25
3 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 4 24
4 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 6 20
5 سونیا افتخاری فاطمه ترکاشوند 3 19
6 ساغر مرادی شیخلر زینب رضازاده 2 18
7 عسل اکبرزاده مریم عربی 2 18
8 ریحانه مکرمی فهیمه ابراهیمی 2 18
9 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 2 18
10 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 3 17
11 حنانه محمد پور اعظم درستی 3 17
12 صبا تاجیک فیلستان انسیه خادمی 3 17
13 دینا کمندی زهرا شهریاری 3 17
14 سارا بیگ پور مینا مرادی 3 15
15 ملیکا علیزاده سکینه کشاورز 3 15
16 مهرسا باقری فرانک نظریان 2 14
17 دینا ابراهیمی مریم عربی 2 14
18 زهرا شوندی مینا فرجی پور ویشکائی 2 14
19 هانیه ابولی داشبلاغ سکینه کشاورز 2 14
20 ملیسا دشتک الهه دیانتی 2 14
21 بهار ناصری ریحانه محمدی 2 14
22 مریم امیدوار شهناز جوانمرد 3 13
23 هستی سادات حسینی آسیه بهاری نیا 3 11
24 یگانه میرزاجانی فرانک نظریان 3 11
25 عسل سلدات بلبلی سیدآبادی زهرا شهریاری 3 11
26 بهاره شیری گیتا ویسی 1 11
27 مهدیس سارانی آزاد عاطفه کشاورز 4 10
28 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 2 10
29 هورآسا عبدالهی فر گیتا ویسی 2 10
30 ایدا عظیمی ثریا قنبری 2 10