برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آتنا حاجتمند اعظم درستی 3 25
2 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 3 25
3 سونیا افتخاری فاطمه ترکاشوند 3 19
4 ساغر مرادی شیخلر زینب رضازاده 2 18
5 عسل اکبرزاده مریم عربی 2 18
6 ریحانه مکرمی فهیمه ابراهیمی 2 18
7 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 2 18
8 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 3 17
9 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 3 17
10 حنانه محمد پور اعظم درستی 3 17
11 دینا کمندی زهرا شهریاری 3 17
12 سارا بیگ پور مینا مرادی 3 15
13 مهرسا باقری فرانک نظریان 2 14
14 دینا ابراهیمی مریم عربی 2 14
15 زهرا شوندی مینا فرجی پور ویشکائی 2 14
16 ملیسا دشتک الهه دیانتی 2 14
17 ملیکا علیزاده معصومه کوشکستانی 2 14
18 بهار ناصری ریحانه محمدی 2 14
19 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 5 13
20 هستی سادات حسینی آسیه بهاری نیا 3 11
21 یگانه میرزاجانی فرانک نظریان 3 11
22 بهاره شیری گیتا ویسی 1 11
23 مهدیس سارانی آزاد عاطفه کشاورز 4 10
24 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 2 10
25 ایدا عظیمی ثریا قنبری 2 10
26 زهرا طاهرخانی مینا فرجی پور ویشکائی 2 10
27 زهرا بی ریاقصابسرایی فرانک نظریان 2 10
28 صبا تاجیک فیلستان انسیه خادمی 2 10
29 ستایش اسماعیلی فاطمه عاطفی 2 8
30 مهنا خداوردی فهیمه ابراهیمی 2 8