برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آتنا حاجتمند اعظم درستی 3 25
2 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 3 25
3 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 6 20
4 سونیا افتخاری فاطمه ترکاشوند 3 19
5 ساغر مرادی شیخلر زینب رضازاده 2 18
6 عسل اکبرزاده مریم عربی 2 18
7 ریحانه مکرمی فهیمه ابراهیمی 2 18
8 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 2 18
9 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 3 17
10 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 3 17
11 حنانه محمد پور اعظم درستی 3 17
12 صبا تاجیک فیلستان انسیه خادمی 3 17
13 دینا کمندی زهرا شهریاری 3 17
14 سارا بیگ پور مینا مرادی 3 15
15 مهرسا باقری فرانک نظریان 2 14
16 دینا ابراهیمی مریم عربی 2 14
17 زهرا شوندی مینا فرجی پور ویشکائی 2 14
18 ملیسا دشتک الهه دیانتی 2 14
19 ملیکا علیزاده معصومه کوشکستانی 2 14
20 بهار ناصری ریحانه محمدی 2 14
21 هستی سادات حسینی آسیه بهاری نیا 3 11
22 یگانه میرزاجانی فرانک نظریان 3 11
23 بهاره شیری گیتا ویسی 1 11
24 مهدیس سارانی آزاد عاطفه کشاورز 4 10
25 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 2 10
26 هورآسا عبدالهی فر گیتا ویسی 2 10
27 ایدا عظیمی ثریا قنبری 2 10
28 زهرا طاهرخانی مینا فرجی پور ویشکائی 2 10
29 زهرا بی ریاقصابسرایی فرانک نظریان 2 10
30 ماِِئده قاسمی فاطمه عاطفی 3 9