برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 3 17
2 سارا بیگ پور مینا مرادی 3 15
3 ملیکا علیزاده معصومه کوشکستانی 2 14
4 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 2 14
5 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 2 14
6 آتنا حاجتمند اعظم درستی 2 14
7 بهار ناصری ریحانه محمدی 2 14
8 حنانه محمد پور اعظم درستی 2 14
9 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 5 13
10 سارینا حیدری شهناز جوانمرد 2 10
11 آیلین بهرامی اطهر مرضیه سلیم 2 10
12 مریم امیدوار شهناز جوانمرد 2 10
13 دینا کمندی زهرا شهریاری 2 10
14 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 2 10
15 تهمینه سادات میرمحمدی زهرا شهریاری 1 10
16 محدثه گودرزی دهریزی هاجر پور موسی 1 10
17 ثنا جواهری مریم عربی 2 8
18 یگانه میرزاجانی فرانک نظریان 2 8
19 مهنا خداوردی فهیمه ابراهیمی 2 8
20 سونیا افتخاری نازگل عباس نژاد 2 8
21 ستایش اسماعیلی فاطمه عاطفی 2 8
22 فائزه عبدي معصومه سلیانی 2 8
23 مهدیس سارانی آزاد عاطفه کشاورز 3 7
24 یاسمن رضائی مهناز آقایی 1 7
25 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 1 7
26 مهرسا باقری محبوبه فرهادی 1 7
27 سوگل شیری مهرنوش اسبقی خانقاه 1 7
28 زهرا طاهرخانی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
29 نرگس رحیم نهاوندی نرگس نادرخانی 1 7
30 نیوشا شادلو مهرنوش اسبقی خانقاه 1 7