برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 3 17
2 سارا بیگ پور مینا مرادی 3 15
3 ملیکا علیزاده معصومه کوشکستانی 2 14
4 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 2 14
5 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 2 14
6 آتنا حاجتمند اعظم درستی 2 14
7 بهار ناصری ریحانه محمدی 2 14
8 حنانه محمد پور اعظم درستی 2 14
9 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 5 13
10 دینا کمندی زهرا شهریاری 2 10
11 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 2 10
12 ثنا جواهری مریم عربی 2 8
13 یگانه میرزاجانی فرانک نظریان 2 8
14 مهنا خداوردی فهیمه ابراهیمی 2 8
15 سونیا افتخاری نازگل عباس نژاد 2 8
16 ستایش اسماعیلی فاطمه عاطفی 2 8
17 مهدیس سارانی آزاد عاطفه کشاورز 3 7
18 یاسمن رضائی مهناز آقایی 1 7
19 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 1 7
20 مهرسا باقری محبوبه فرهادی 1 7
21 سوگل شیری مهرنوش اسبقی خانقاه 1 7
22 زهرا طاهرخانی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
23 نرگس رحیم نهاوندی نرگس نادرخانی 1 7
24 نیوشا شادلو مهرنوش اسبقی خانقاه 1 7
25 پریا قمچیلی فاطمه سیف الهی 1 7
26 سوگند ساری نژاد ام سلمه حاج حسینی 1 7
27 ملیسا دشتک الهه دیانتی 1 7
28 ریحانه بهاری الهه دیانتی 1 7
29 حديث رفيعي افسانه پناهی 1 7
30 ساغر مرادی شیخلر زینب رضازاده 1 7