برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 9 34
2 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 5 31
3 ساغر مرادی شیخلر زینب رضازاده 3 28
4 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 3 28
5 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 5 27
6 ستایش حسنی سکینه کشاورز 6 26
7 آتنا حاجتمند اعظم درستی 3 25
8 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 3 25
9 دینا ابراهیمی مریم عربی 3 24
10 الینا ساکی سهیلا مهدی زاده ازدینی 5 23
11 ملیکا علیزاده سکینه کشاورز 4 22
12 هستی وند کریمی زهرا شهریاری 3 20
13 سونیا افتخاری فاطمه ترکاشوند 3 19
14 عسل اکبرزاده مریم عربی 2 18
15 ریحانه مکرمی فهیمه ابراهیمی 2 18
16 مهدیس سارانی آزاد عاطفه کشاورز 5 17
17 حنانه محمد پور اعظم درستی 3 17
18 ایدا عظیمی ثریا قنبری 3 17
19 صبا تاجیک فیلستان انسیه خادمی 3 17
20 دینا کمندی زهرا شهریاری 3 17
21 شيدا محمدي سعیده وکیلی 2 17
22 مریم امیدوار شهناز جوانمرد 4 16
23 سارا بیگ پور مینا مرادی 3 15
24 عسل سلدات بلبلی سیدآبادی زهرا شهریاری 4 14
25 غزاله مافی محبوبه فرهادی 3 14
26 مهرسا باقری فرانک نظریان 2 14
27 زهرا شوندی مینا فرجی پور ویشکائی 2 14
28 هانیه ابولی داشبلاغ سکینه کشاورز 2 14
29 ملیسا دشتک الهه دیانتی 2 14
30 بهار ناصری ریحانه محمدی 2 14