برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیرحسین احمدی لیوانی بهزاد باقری 8 42
2 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 6 40
3 علی متقی کاظم قشقائی 7 39
4 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 32
5 شایان آقائی احمد خدائی 4 32
6 ابوالفضل نظری ید الله تیموریان 4 32
7 ایمان کاظمی صبور مصطفی پناهی 5 31
8 محمدحسین ملکوتی خواه حسین جاهد 5 31
9 علیرضا حسنی احمد مشکین قلم 4 28
10 سجاد بی نیاز رشید امیران بستان آباد 4 28
11 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 26
12 ماهان مرادی علی اکبری 5 25
13 سبحان فرهادي فیروز کاظمی لویه 5 25
14 دانیال پرتوی استاد سید حسن میر 3 25
15 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 4 24
16 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 4 24
17 دانیال مداحی احمدمشکین قلم 4 24
18 آریا صابر زاهد قاسمی 3 21
19 فرید عباسی مجید جلال زاده 3 21
20 سعید قربانی طرقی عبدالله سیرجانی 3 21
21 علی کاهه محمدرضا نجفی عرب 3 21
22 نیما زراعت پیشه مهرداد رامتین 4 20
23 امیرمحمد امیرمحمدی ناصر برجی قلدره 4 20
24 آرمین ناصری پور مسعود قاسملو 4 20
25 آرین صفری حسن عسگری 4 20
26 پویا رنجبر علیرضا قاضی محسن 4 18
27 عباس میرزایی سیدحسن میر 5 17
28 علی سعدالدین کوروش محنتی حقی 5 17
29 پوریا کریمی مهدی ابراهیمی 3 17
30 هادی غریبی نظرلو مجید جلال زاده 3 17