برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 6 36
2 سید صالح عبد شریفی نژاد سیدحسن میر 5 25
3 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 5 25
4 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 5 23
5 کیهان کاوسی مهدی چوروکی 3 21
6 علیرضا حسنی احمد مشکین قلم 3 21
7 آریا صابر زاهد قاسمی 3 21
8 سعید قربانی طرقی عبدالله سیرجانی 3 21
9 شایان آقائی احمد خدائی 3 21
10 دانیال پرتوی استاد سید حسن میر 3 21
11 ابوالفضل نظری ید الله تیموریان 3 21
12 امیرمحمد امیرمحمدی ناصر برجی قلدره 4 20
13 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 4 20
14 سجاد بی نیاز رشید امیران بستان آباد 3 17
15 ایمان کاظمی صبور مصطفی پناهی 3 17
16 آرین صفری حسن عسگری 3 17
17 سبحان فرهادي فیروز کاظمی لویه 3 17
18 محمدحسین ملکوتی خواه حسین جاهد 3 17
19 پویا رنجبر روح الله خواجه صالحانی 3 15
20 علی کاهه محمدرضا نجفی عرب 3 15
21 علیرضا حاجی کاظم بقال محمدرضا نجفی عرب 3 15
22 امیرحسین کمیزی احمد خدائی 3 15
23 مهدی اسکندری چراتی رشید امیران بستان آباد 3 15
24 علی متقی مجید جلال زاده 4 14
25 هومن كلانتري کوروش محنتی حقی 4 14
26 ابوالفضل انصاری میرزا رشید امیران بستان آباد 4 14
27 معراج دهاقین امید کبیری بیدمشکی 2 14
28 حسام عرب انصاری ابراهیم نجفی ورنژاد 2 14
29 محمد مهدی رحیمی ایرج حسینی 2 14
30 دانیال جوادی محمد مقدم 2 14