برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 5 29
2 سید صالح عبد شریفی نژاد سیدحسن میر 5 25
3 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 5 25
4 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 5 23
5 علیرضا حسنی احمد مشکین قلم 3 21
6 آریا صابر زاهد قاسمی 3 21
7 سعید قربانی طرقی عبدالله سیرجانی 3 21
8 امیرمحمد امیرمحمدی ناصر برجی قلدره 4 20
9 ایمان کاظمی صبور مصطفی پناهی 3 17
10 آرین صفری حسن عسگری 3 17
11 پویا رنجبر روح الله خواجه صالحانی 3 15
12 علی کاهه محمدرضا نجفی عرب 3 15
13 علیرضا حاجی کاظم بقال محمدرضا نجفی عرب 3 15
14 امیرحسین کمیزی احمد خدائی 3 15
15 مهدی اسکندری چراتی رشید امیران بستان آباد 3 15
16 ابوالفضل انصاری میرزا رشید امیران بستان آباد 4 14
17 معراج دهاقین امید کبیری بیدمشکی 2 14
18 محمد مهدی رحیمی ایرج حسینی 2 14
19 محمدحسین ملکوتی خواه حسین جاهد 2 14
20 محمد مهدی احمدیان درسنکی علیرضا چکوری 2 14
21 امیرمحسن کاظمی مومن سرائی عبدالله سیرجانی 2 14
22 شایان آقائی احمد خدائی 2 14
23 دانیال پرتوی استاد سید حسن میر 2 14
24 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 2 14
25 محمدامین کهنوی سید افشین کمالی 2 14
26 ابوالفضل نظری ید الله تیموریان 2 14
27 دانیال مداحی احمدمشکین قلم 2 14
28 هومن كلانتري کوروش محنتی حقی 3 13
29 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 3 13
30 نیما زراعت پیشه مهرداد رامتین 3 13