برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 6 40
2 علی متقی کاظم قشقائی 7 39
3 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 32
4 امیرحسین احمدی لیوانی بهزاد باقری 6 32
5 شایان آقائی احمد خدائی 4 32
6 ابوالفضل نظری ید الله تیموریان 4 32
7 محمدحسین ملکوتی خواه حسین جاهد 5 31
8 علیرضا حسنی احمد مشکین قلم 4 28
9 سجاد بی نیاز رشید امیران بستان آباد 4 28
10 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 26
11 دانیال پرتوی استاد سید حسن میر 3 25
12 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 4 24
13 ایمان کاظمی صبور مصطفی پناهی 4 24
14 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 4 24
15 دانیال مداحی احمدمشکین قلم 4 24
16 آریا صابر زاهد قاسمی 3 21
17 سعید قربانی طرقی عبدالله سیرجانی 3 21
18 علی کاهه محمدرضا نجفی عرب 3 21
19 نیما زراعت پیشه مهرداد رامتین 4 20
20 امیرمحمد امیرمحمدی ناصر برجی قلدره 4 20
21 پویا رنجبر علیرضا قاضی محسن 4 18
22 ماهان مرادی علی اکبری 4 18
23 سبحان فرهادي فیروز کاظمی لویه 4 18
24 عباس میرزایی سیدحسن میر 5 17
25 پوریا کریمی مهدی ابراهیمی 3 17
26 آرین صفری حسن عسگری 3 17
27 سید محمدحسین ساداتی محمدرضا نجفی عرب 3 17
28 مهدی دنیوی خالان رجبعلی قنبری 3 17
29 احسان شباحتی نیما مهربانی 4 16
30 امیرمهدی رضوانپور احمد خدائی 4 16