برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 11 65
2 مرتضی تورنگ داود همایون 8 56
3 رضا رحیمی اصغر فتحی عباس آباد 9 49
4 محمد مهدی سنایی حسن عسگری 8 48
5 محمد رضا محمدی داود همایون 7 45
6 محمد رضا حمزه داود همایون 6 42
7 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 7 39
8 محمد حسین درخشان محمد مقدم 6 38
9 علیرضا آقازاده نیما مهربانی 6 36
10 امیر عباس خانی قربانعلی شیرزاد 6 36
11 امیرعلی شریعتی محمد رضا زوار 7 33
12 علیرضا نوری الکران حافظ مهدوی 9 31
13 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 6 28
14 علی اعظمی نعمتی عبدالله سیرجانی 4 28
15 علیرضا کرمزاده احمد مشکین قلم 5 25
16 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 5 25
17 امیر محمد ایمانی ید الله تیموریان 3 25
18 ماهان شریفی علیایی مرتضی کریمی 4 24
19 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 4 24
20 محمدمهدی روستایی مصطفی پناهی 5 23
21 امیرحسین شهبازی حافظ مهدوی 5 21
22 حسام شمس فیروز کاظمی لویه 5 21
23 روح الله جعفری محمد همایون رضائی 5 21
24 محمدحسام آهنگر داود مرالی 3 21
25 ابوالفضل حجتی ید الله تیموریان 3 21
26 امیرمحمد شمس الهی محمد ناصری 3 21
27 محمدسام فکری کیسمی لقمان کشاورز 3 21
28 علی پرماس قربانعلی شیرزاد 4 20
29 یوسف قاسمی حسن عسگری 4 20
30 عرشیا مهدی پوریوسفده مهدی بهادری 4 20