برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 7 43
2 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 4 28
3 محمد مهدی سنایی حسن عسگری 5 27
4 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 5 25
5 محمد حسین درخشان محمد مقدم 4 24
6 علیرضا کرمزاده احمد مشکین قلم 4 22
7 محمد رضا محمدی داود همایون 3 21
8 پارسا امیدی محسن سلطانی راد 3 18
9 پوریا شیدائی محسن سلطانی راد 3 17
10 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 3 17
11 مرتضی تورنگ داود همایون 3 17
12 امیر علی علی عسگری محمدرضا نجفی عرب 3 15
13 حسین آزمون ایرج حسینی 2 14
14 امیر محمد ایمانی ید الله تیموریان 2 14
15 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 2 14
16 علی اعظمی نعمتی عبدالله سیرجانی 2 14
17 امیرعلی شریعتی محمد رضا زوار 2 14
18 امیرعباس صالحی سید افشین کمالی 2 14
19 محمد رضا حمزه داود همایون 2 14
20 محمدمهدی روستایی مصطفی پناهی 3 13
21 یوسف قاسمی حسن عسگری 3 13
22 سیدابوالفضل فخرفاطمی رشید امیران بستان آباد 4 12
23 روح الله جعفری محمد همایون رضائی 3 11
24 علیرضا سفیدخانی محمد قربان پور 2 10
25 صدرا زارعی خلق زاهد قاسمی 2 10
26 آرین فرخ گهر محمدرضا نجفی عرب 2 10
27 محمدرضا گنجعلی زاده ید الله تیموریان 2 10
28 سهیل پنداشته حسن عسگری 2 10
29 محمد جواد محبی بهرام صادقی 1 10
30 پرهام شیرکوند سیدحسن میر 3 9