برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 12 75
2 رضا رحیمی اصغر فتحی عباس آباد 13 74
3 محمد مهدی سنایی مرتضی کریمی 10 58
4 مرتضی تورنگ داود همایون 8 56
5 امیرعلی شریعتی محمد رضا زوار 9 50
6 محمد سینا ندیمی علیرضا قاضی محسن 8 46
7 محمد رضا محمدی داود همایون 7 45
8 محمد رضا حمزه داود همایون 6 42
9 محمد حسین درخشان محمد مقدم 6 38
10 علیرضا آقازاده مرتضی کریمی 6 36
11 امیر عباس خانی قربانعلی شیرزاد 6 36
12 علیرضا نوری الکران حافظ مهدوی 10 32
13 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 7 29
14 آرین فرخ گهر محمدرضا نجفی عرب 6 29
15 علیرضا کرمزاده احمد مشکین قلم 6 28
16 علی اعظمی نعمتی عبدالله سیرجانی 4 28
17 علی پرماس قربانعلی شیرزاد 5 27
18 ماهان شریفی علیایی مرتضی کریمی 5 25
19 امیر حسین نجفی داود مرادي 5 25
20 امیر محمد ایمانی ید الله تیموریان 3 25
21 امیرحسین شهبازی حافظ مهدوی 6 24
22 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 4 24
23 محمدسام فکری کیسمی لقمان کشاورز 4 24
24 محمدمهدی روستایی مصطفی پناهی 5 23
25 عرشیا مهدی پوریوسفده مهدی بهادری 5 23
26 امیر رضا الهامی گنزق حسن عسگری 4 22
27 حسام شمس فیروز کاظمی لویه 5 21
28 روح الله جعفری محمد همایون رضائی 5 21
29 محمدحسام آهنگر داود مرالی 3 21
30 ابوالفضل حجتی ید الله تیموریان 3 21