برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 11 65
2 مرتضی تورنگ داود همایون 8 56
3 محمد رضا محمدی داود همایون 7 45
4 رضا رحیمی اصغر فتحی عباس آباد 8 42
5 محمد رضا حمزه داود همایون 6 42
6 محمد مهدی سنایی حسن عسگری 7 41
7 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 7 39
8 محمد حسین درخشان محمد مقدم 6 38
9 علیرضا آقازاده نیما مهربانی 6 36
10 امیر عباس خانی قربانعلی شیرزاد 6 36
11 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 6 28
12 علی اعظمی نعمتی عبدالله سیرجانی 4 28
13 علیرضا کرمزاده احمد مشکین قلم 5 25
14 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 5 25
15 امیرعلی شریعتی محمد رضا زوار 5 25
16 امیر محمد ایمانی ید الله تیموریان 3 25
17 علیرضا نوری الکران حافظ مهدوی 8 24
18 ماهان شریفی علیایی مرتضی کریمی 4 24
19 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 4 24
20 حسام شمس فیروز کاظمی لویه 5 21
21 روح الله جعفری محمد همایون رضائی 5 21
22 محمدحسام آهنگر داود مرالی 3 21
23 علی پرماس قربانعلی شیرزاد 4 20
24 یوسف قاسمی حسن عسگری 4 20
25 عرشیا مهدی پوریوسفده مهدی بهادری 4 20
26 آرین فرخ گهر محمدرضا نجفی عرب 5 19
27 امیر محمد کیمیایی مرتضی کریمی 3 19
28 حمیدرضا سفید دل محمدرضا نجفی عرب 2 18
29 امیر علی علی عسگری محمدرضا نجفی عرب 5 17
30 شایان فرشادی دامون ابوالقاسمی 3 17