لیگ پومسه استان تهران

شروع مسابقه 7 بهمن 1395 ساعت 08

gender 0 تا 0 سال
QR Code

-   

ردیف

گروه های سنی

تاریخ تولد

فرم های اجرایی

1

زیر 12 سال (سبز آبی)

متولدین 11/10/1383 الی 10/10/1389

1-2-3-4-5-6

2

زیر 12 سال (قرمز مشکی)

متولدین 11/10/1383 الی 10/10/1389

2-3-4-5-6-7-8-9

3

12 الی 14 سال (سبز آبی)

متولدین 11/10/1380 الی 10/10/1383

1-2-3-4-5-6

4

12 الی 14 سال (قرمز مشکی)

متولدین 11/10/1380 الی 10/10/1383

2-3-4-5-6-7-8-9

5

15 الی 17 سال

متولدین 11/10/1377 الی 10/10/1380

4-5-6-7-8-9-10-11

6

18 الی 30 سال

متولدین 11/10/1364 الی 10/10/1377

6-7-8-9-10-11-12-13

7

31 الی 40 سال

متولدین 11/10/1354 الی 10/10/1364

6-7-8-9-10-11-12-13

8

41 الی 50 سال

متولدین 11/10/1344 الی 10/10/1354

8-9-10-11-12-13-14-15

9

51 الی 60 سال

متولدین 11/10/1334 الی 10/10/1344

9-10-11-12-13-14-15-16

10

61 سال به بالا

متولدین 11/10/1322 الی 10/10/1334

9-10-11-12-13-14-15-16

11

تیمی زیر 14 سال

تیمی 15 الی 17 سال

تیمی 18 الی 30 سال

تیمی بالای 31 سال

متولدین 11/10/1380 الی 10/10/1389

2-3-4-5-6-7-8-9

12

متولدین 11/10/1377 الی 10/10/1380

4-5-6-7-8-9-10-11

13

متولدین 11/10/1364 الی 10/10/1377

6-7-8-9-10-11-12-13

14

متولدین 11/10/1322 الی 10/10/1364

8-9-10-11-12-13-14-15

15

برتر پومسه ابداعی زیر 14 سال

برتر پومسه ابداعی 15 الی 17 سال

برتر پومسه ابداعی 18 سال به بالا

متولدین 11/10/1380 الی 10/10/1389

فرم ابداعی براساس ضوابط و مقررات جهانی


انفرادی
تیمی