gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
15 تا 18 سال
12 تا 12 سال
QR Code

چهارشنبه 28 بهمن ماه از ساعت 15 الی 17 ،باشگاه ارکیده واقع در خیابان مهر،جنب مدرسه بزرگمهر باشگاه ارکیده

پنجشنبه 29 بهمن ماه دانشگاه آزاد پرند

انفرادی