gender 13 تا 16 سال
10 تا 13 سال
16 تا 19 سال
13 تا 13 سال
QR Code

چهارشنبه 28 بهمن ماه از ساعت 15 الی 17 ،باشگاه ارکیده واقع در خیابان مهر،جنب مدرسه بزرگمهر باشگاه ارکیده

پنجشنبه 29 بهمن ماه دانشگاه آزاد پرند

انفرادی