مسابقات قهرمانی آزاد حوزه جنوب شرق (پسران)

شروع مسابقه 14 آبان 1395 ساعت 00

gender 0 تا 0 سال
QR Code

الزامی بودن رضایت نامه مسابقات


قابل توجه مربیان و هنرجویان عزیز که در مسابقات ثبت نام می نمایند توجه داشته باشند که فرم رضایت نامه مسابقات الزامی می باشد لطفا فرم مذکور را دریافت نمایید. بدیهی است هنگام وزن کشی فرم رضایت نامه و کپی بیمه ورزشی را همراه نداشته باشند از دور مسابقات حذف خواهند گردید.انفرادی